1. Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelse gjelder for alle salg med mindre annet er avtalt i særskilt avtale undertegnet av kjøper og Proffkjøp AS, Faghandel (selger). Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt disse salgs- og leveringsbetingelser. Kjøpers standard innkjøpsbetingelser skal ikke gjelde selv om disse er vist til i bestillingen.

2. Tilbud og ordrebekreftelse

Skriftlig tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt. Selger sender skriftlig ordrebekreftelse. Kjøper skal kontrollere selgers ordrebekreftelse og melde feil omgående. Selger skal ved feil sende ny, korrekt ordrebekreftelse.

3. Priser og rabatter

Pris og eventuell rabatt skal være i henhold til gjeldende tilbud. Det er leveringsdagens pris og rabatt som gjelder med mindre noe annet er avtalt. Det gjelder generelt et forbehold om prisendring med mindre noe annet er angitt i tilbudet.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er ihht. ordrebekreftelse ved henting eller levering, dersom annet ikke er avtalt. Skjer ikke oppgjør til avtalt tid, har selger rett til morarente beregnet etter den til enhver tid gjeldende sats.

Selger har iht. panteloven §3-14 flg. salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt. Selger har rett å ta varene tilbake hvis oppgjør ikke finner sted til avtalt tid.

5. Leveringsbetingelser

Varene leveres som angitt i ordrebekreftelsen. Eventuelle transportkostnader faktureres iht. selgers gjeldende transportsatser. Risikoen for varene går over til kjøper ved levering.

Følgeseddel (pakkseddel) som angir hva forsendelsen inneholder, skal medfølge varen.
Varer som ikke blir avhentet av kjøper til avtalt tid, vil bli fakturert, og samtidig går risiko for varene over til kjøper.

6. Leveringstid og forsinkelse

Selger er ansvarlig for at varene leveres til avtalt tid, jf. ordrebekreftelsen. Ved forsinkelse skal selger underrette kjøper om forsinkelsen så tidlig som mulig.
Selgers ansvar er begrenset oppad til det eller de krav som selger kan gjøre gjeldende mot leverandør/produsent.

7. Produktegenskaper og garantier

Med hensyn til varenes egenskaper, bruksområder og tekniske godkjenninger henvises det til den enkelte produsents monteringsanvisning og garantibestemmelser.

8. Mangler og reklamasjon

Ved varemottak skal kjøper omgående undersøke varene. Dersom feil eller mangler oppdages, skal
kjøper snarest og senest 3-tre dager etter at kjøper mottok varen(ene) reklamere skriftlig. Reklamasjon skal under enhver omstendighet fremsettes før varene monteres eller tas i bruk i produksjonen.

Eventuelle transportskader tas opp med transportør/selger omgående og anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.
Ved mangler skal selgeren utbedre mangelen ved reparasjon eller omlevering av varen eller den mangelfulle delen av varen. Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende andre krav mot selgeren for mangler eller brudd på garantier enn krav, herunder størrelsen på kravet, som selger kan gjøre gjeldende mot leverandør/produsent.

Dersom selgeren foretar utbedring, og det viser seg at det ikke var en mangel, skal kjøper betale selgers kostnader til feilsøking og utbedring.

Reklamasjonsfristen (garantitiden) er 2-to år fra levering. Dersom det i forholdet mellom kjøper og kjøpers kunde, gjelder en lenger reklamasjonsfrist hjemlet i ufravikelig forbrukerlovgivning, gjelder tilsvarende reklamasjonsfrist mellom kjøper og selger betinget av at selger kan gjøre denne reklamasjonsfristen gjeldende mot selgers leverandør/produsent.

9. Retur av varer

Retur av varer kan bare finnes sted på grunnlag av tidligere inngått avtale mellom selger og kjøper og må senest finne sted innen 60 dager etter levering. Ved retur av varer skal det følge med en skriftlig henvisning til inngått forhåndsavtale samt forklaring på hvorfor varene blir returnert. Ordre- og fakturanummer for de varene som returneres, skal oppgis.

Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, herunder
skaffevarer, tas ikke i retur med mindre det foreligger en returavtale mellom selger og leverandør/produsent.

Ved retur av varer krediteres 80 % av kjøpesummen. Retur godkjennes kun for varer som kan videreselges av selger uten betydelig prisreduksjoner og som returneres i hele salgsforpakninger.

10. Oppsigelse

Ved eventuelle endringer i kjøpers juridiske eller finansielle status kan selger si opp inngåtte avtaler med umiddelbar virkning

11. Ansvar

Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår på grunn av at instruksjoner eller bruksanvisninger ikke følges eller på grunn av bruk av tilbehør som ikke er godkjent av selger, på grunn av forsømt vedlikehold, uforsvarlig oppbevaring, behandling og/eller feilaktige montering.

Selger er ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap eller konsekvenstap eller konsekvensskader oppstått ved bruk av solgte varer. Selgers ansvar er under enhver omstendighet, og uavhengig av rettsgrunnlag for kravet, begrenset oppad til det eller de krav som selger kan gjøre gjeldende mot leverandør/produsent.

12. Force majeure

Selger er fritatt fra sine forpliktelser dersom levering forhindres på grunn av force majeure Som force majeure regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer både når det rammer selger, leverandør/ produsent eller transportør.

13. Tvister, rettsvalg og verneting

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Tvister skal avgjøres av de alminnelige domstoler, ved vernetinget til selgers kontor.