1. Innkjøpssamarbeid

PK jobber som innkjøpspartner for bygg og anleggsbransjen. PK har eget medlemsprogram, og fremforhandler felles innkjøpsavtaler for kvalitetsbevisste håndverkere, byggmestere og entreprenører i Norge. PK har også egen Prosjekthandel Byggevare på uvalgte produkter og kategorier som leveres direkte fra produsent/leverandør til byggeplass.

PK arbeider kontinuerlig for å oppnå best mulige vilkår for Medlemmene for produkter og tjenester som til enhver tid er omfattet av innkjøpssamarbeidet, og PK står fritt til å endre leverandører.

Leverandøravtalene og vilkår som gjelder for kjøp av disse vil være tilgjengelige på www.proffkjøp.as. Medlemmet blir underrettet om nye og oppdaterte avtaler per e-post.

2. Kjøp og betaling

Etter inngåelse av Avtalen skal PK innen 1 uke informere de valgte leverandørene om at Medlemmet har rett til å kjøpe produkter og tjenester på gjeldene avtalevilkår.

PK Medlemsprogram/Rammeavtaler (handel direkte mellom medlem og leverandør)

Proffkjøp fremforhandler avtaler på vegne av medlemsbedriftene i PK, mot byggevareleverandører, tjenesteleverandører og grossister. Leverandøren fakturerer Medlemmet direkte, og Medlemmet skal betale fakturaen i henhold til de betalingsbetingelsene som gjelder for kjøpet. Kreditt forutsetter godkjent kredittvurdering hos de valgte leverandørene.

Forsinkelser, feil og mangler mv i forbindelse med kjøpet er et forhold mellom Medlemmet og leverandøren.

 

PK Prosjekthandel Byggevare (Proffkjøp kjøper og selger varen)

Ved kjøp gjennom PK bestiller Medlemmet varer og tjenester av PK. PK fakturere Medlemmet, og Medlemmet skal betale fakturaen i henhold til de betalingsbetingelsene som gjelder for kjøpet.

For handel via Proffkjøp, gjelder Proffkjøp sine egne salgs- og leveringsbetingelser. Disse er tilgjengelige på vår hjemmeside, www.proffkjop-as.no/salgs-og-leveringsbetingelser

3. Lojalitet

Medlemmet anbefales å foreta så stor andel av sine kjøp som mulig fra leverandører som har leverandøravtale med PK. Målsetningen er 2/3 deler av innkjøpsvolumet på valgte leverandører.

Det er en forutsetning at det er inngått avtale på aktuelle varegrupper, og at priser og betingelser er konkurransedyktige.

4. Rapportering

Medlemmet aksepterer at leverandørene kan gi PK opplysninger om Medlemmets kjøp. Medlemmet skal informere PK dersom betingelsene ikke er konkurransedyktige, og skal på forespørsel informere om leverandørvalg og betingelser som grunnlag for PK sine avtaleforhandlinger.

Medlemmet skal holde PK informert om gjentagende forsinkelser, feil og mangler som oppstår ved leveranser fra den enkelte leverandør slik at PK kan vurdere samarbeidet med leverandøren.

På oppfordring skal Medlemmet sende PK reskontroutskrift fra sitt som viser omsetning pr. på leverandører i PK avtalen.

5. Varighet og opphør

Avtalen løper årlig, og fornyes automatisk ved kontraktstidens utløp med 1 år av gangen, med mindre avtalen er sagt opp med 6 måneders skriftlig varsel.

Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom;

  • En Part oppløses; og
  • En Part blir insolvent, begjærer oppbud eller blir gjenstand for konkursåpning, eller det innledes gjelds- eller akkordforhandlinger hos Parten; og
  • Et Medlem har ikke-forbigående betalingsproblemer for eksemplet ved at Medlemmet unnlater å betale fakturaer fra leverandørene og/eller PK ved forfall;

Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, vil PK underrette leverandørene om at Medlemmet ikke lenger har rett til kjøp på de vilkår som gjelder for innkjøpssamarbeidet.

6. Endringer

Enhver endring av Avtalen skal være skriftlig avtalt mellom begge parter for å være gyldig.

7. Konfidensialitet

Partene er enige om at Avtalen skal holdes fortrolig. Det innebærer at verken PK eller Medlemmet skal offentliggjøre Avtalens innhold for en tredjepart uten samtykke.

Som Avtalen regnes her også all informasjon, ut over det som allerede er offentlig kjent, som har blitt gjort kjent for den annen Part i forbindelse med Avtalen herunder informasjon vedrørende den annen Parts forretninger og drift, som avtaler, priser, regnskap, strategier mv

8. Tvisteløsning

Tvister om forståelse av denne Avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Verneting avtales å være Oslo

9. Datalagring og nyhetsutsendelser

For å kunne holde våre medlemsbedrifter oppdatert lagres det kontaktopplysninger som eksempelvis navn, tittel/stilling, epost-adresse og telefonnummer på kontaktpersoner i medlemsbedriften som vil motta valgfrie nyhetsbrevutsendelser. Disse personopplysninger lagres i våre CRM-systemer.